Trang chủ > Dịch vụ

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG INA

Khai thác quảng cáo trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản, bao gồm:

  • Tạp chí cộng sản số chính
  • Chuyên đề cơ sơ
  • Hồ sơ sự kiên
  • Đoàn kết phát triển

Quản lý và khai thác toà nhà 38 Bà Triệu